سردخانه و مواد غذايی آريا سام

نام شرکت:

سردخانه و مواد غذايی آريا سام

نام مدیر عامل:

دکتر جعفر حسین راده

021-77742373

info@aryasamfcc.com

021-77742380

www.aryasamfcc.com